Porady

Świadectwa energetyczne budynków – wszystko co powinieneś wiedzieć

świadectwo energetyczne

Niewątpliwie, ekologiczne idee szeroko oddziałują w każdej sferze naszego życia. Sprawa również odnosi się do prawa budowlanego. Jeszcze kilka lat temu nie trzeba było przywiązywać uwagi do prawa energetycznego. Obecnie, jest to dokument konieczny przy sprzedaży domu,  a nawet jego wynajmowaniu. Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wynika przede wszystkim z postanowień unijnych. Brak stosownego certyfikatu nie będzie przeszkodą do sfinalizowania naszej transakcji, jednak warto mieć na uwadze, iż kary za nieokazanie dokumentu są bardzo wysokie. Zatem, zgodnie z obowiązującą ustawą właściciele bądź zarządcy nieruchomości są zobowiązani zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Może nadejść moment, w którym certyfikat energetyczny stanie się naprawdę niezbędny. Zastanawiasz się, czym jest świadectwo energetyczne budynku i z czym wiąże się jego sporządzenie? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej!

Czym jest świadectwo energetyczne budynków?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, inaczej nazywane paszportem energetycznym to dokument, sporządzany na podstawie oceny energetycznej zabudowania, polegającej na obliczeniu energii cieplnej potrzebną do ogrzewania domu, wentylacji, jak również przygotowaniu ciepłej wody i klimatyzacji (odnoszącą się w głównej mierze do lokali użyteczności publicznej). Operat energetyczny budynku uwzględnia jakość oraz wydajność zastosowanego systemu. Przy nieustannie wzrastających cenach energii, mieszkańcy skupiają coraz więcej uwagi na redukcji użycia energii.  Certyfikat ma na celu przedstawienie rozwiązań, które w efekcie mają zmniejszyć wydatki na eksploatację zabudowań. Jest niezbędnym elementem dokumentacji technicznej budynku. Należy nadmienić, że nie wolno mieszkań w domu wybudowanym lub modernizowanym po 2009 roku bez posiadania świadectwa energetycznego. W przeciwnym razie grozi za to kara w wysokości do 10 tys. zł. Zawiadomienie o zakończeniu budowy musi zawierać kopię charakterystyki energetycznej. Prawo wyraźnie mówi o konieczności posiadania takowego dokumentu, jednakże nie egzekwuje tego jasno, w sposób karalny. Notariusz nie odmówi podpisania dokumentów przekazania budynków bez okazania świadectwa charakterystyki energetycznej. Transakcja zachodzi pomiędzy dwiema stronami, przy czym kupujący powinien szczególną uwagę zwrócić na przyszłościowy koszt zużycia energii w domu, który będzie zamieszkiwał.
budowa domu

Kto może sporządzić świadectwo energetyczne i ile jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków może sporządzić zarówno projektant domu, jak i osoba mająca uprawnienia do opracowania takowego dokumentu. Zatem, certyfikat przygotować może osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów czy obrotowi gospodarczemu oraz ukończyła studia wyższe z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, magistra architekta etc. lub inne studia podyplomowe czy kursy, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków. Jeśli inwestor posiada odpowiednie kompetencje, może wystawić świadectwo energetyczne dla własnego budynku, ale nie w każdym przypadku. Prawo budowlane nie zezwala na sporządzenie certyfikatu, gdy mamy do czynienia z umową przeniesienia własności lub najmu budynku i jego części, stanowiącą samodzielną całość użytkową. Dla przykładu, jeśli inżynier z uprawnieniami wykonawczymi w dziedzinie budowlanej buduje własny dom, może sporządzić certyfikat energetyczny na własną rękę. Z kolei kiedy miałby zamiar finalnie sprzedać lub wynająć budynek, świadectwo energetycznej powinno być przygotowane przez inną, uprawnioną osobę. Certyfikat jest dokumentem urzędowym. Treść, forma i wygląd każdego z dokumentów musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku.
Świadectwa charakterystyki energetycznej są ważne przez okres 10 lat, pod warunkiem, że właściciel nieruchomości lub najemca nie dokonają w tym czasie żadnych zmian związanych z modernizacją mieszkania. Wystarczy bowiem ocieplić dom lub wymienić  okna, a już konieczne jest posiadanie certyfikatu, który będzie zatwierdzał remont. Osoba uprawniona do wydawania dokumentu zobowiązana jest do przechowywania go tak samo przez okres 10 lat. Niezbędne jest także przechowywanie dokumentów, kopii i danych, na podstawie których został sporządzone pismo. Musi ono także zawierać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane ze sporządzeniem świadectwa.
ekspert w dziedzinie budowy

Jak wygląda dokument?

Charakterystyka energetyczna budynków sporządzana jest zwykle w formie tradycyjnej, tudzież pisemnej lub elektronicznej, służącej do odczytu. Certyfikat składa się z sześciu następujących części:
1.Strona pierwsza – tytułowa

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,  rodzaj zabudowania oraz dokładny adres
 • wartość wskaźnika EP (roczne zapotrzebowanie na jednostkę energii) dla porównania z referencyjną wartością EP
 • dane osoby wydającej certyfikat, numer uprawnienia i adres

 
2.Strona druga – charakterystyka techniczno-użytkowa budynku

 • informacje dotyczące przeznaczenia budynku
 • data oddania lokalu do użytku
 • kubatura budynku
 • konstrukcja i liczba kondygnacji
 • wielkość powierzchni zabudowania
 • informacje odnośnie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i ciepłej wody

 
3.Strona trzecia – charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego

 • średni współczynnik ciepła i zapotrzebowanie energii końcowej

4.Strona czwarta – ogólna ocena charakterystyki energetycznej

 • zapotrzebowanie energii pierwotnej w porównaniu z wartością referencyjną
 • graficzna ocena charakterystyki energetycznej przedstawiona na wykresie

 
5.Strona piąta – określa uwagi na temat zredukowania zapotrzebowania na energię
6.Strona szósta – zawiera zapis prawny, na podstawie którego zostało sporządzone świadectwo
świadectwo energetyczne

Kto może ubiegać się o uzyskanie świadectwa energetycznego?

Obowiązek dysponowania świadectwem energetycznym spoczywa na właścicielu nieruchomości lub inwestorze określonego budynku. Dlatego, to on musi podjąć odpowiednie kroki, aby je uzyskać. W kompetencjach nabywcy bądź właściciela leży dostarczenie osobie uprawnionej dokumentów potrzebnych do sporządzenia certyfikatu. W większości przypadkach są to projekty budowlane lub dokument stwierdzający inwentaryzację budynku. Problem pojawia się wówczas, gdy właściciel nieruchomości nie posiada kompletnych pism. Wtedy należy uwzględnić koszty mające związek z ich ponownym sporządzeniem. Audytor energetyczny najprawdopodobniej oceni typ pieca, jaki jest przez nas używany, dokona sprawdzenia instalacji, nasłonecznienia każdej ściany oraz oceni parametry izolacyjne okien, co pozwala na ocenę energii w budynku. Taka wizyta może stanowić dla nas nie lada wyzwanie. Nieuniknione będzie przedstawienie wielu technicznych informacji.

Dlaczego warto posiadać certyfikat charakterystyki energetycznej budynków?

Mimo wszelkich trudności, jakie mogą przytrafić się nam na drodze uzyskania świadectwa energetycznego, charakterystyka energii cieplnej budynku daje nam cenną wiedzę, dzięki której możemy przyczynić się do zminimalizowania zużycia energii. Nabywca mieszkania powinien być świadomy, z jaką kwotą wysokości rachunków przyjdzie mu się zmierzyć, kiedy będzie użytkował określoną nieruchomość. Co więcej, każdy inwestor lokalu publicznego jest zobowiązany bezwzględnie posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i umieścić te informacje w miejscu ogólnodostępnym dla każdego. Mowa tu w szczególności o galeriach handlowych, dworcach, lotniskach, stadionach, budynkach administracji publicznej itd. Wyróżnia się budynki, które nie muszą posiadać świadectw charakterystyki energetycznej. Należą do nich między innymi:

 • budynki zabytkowe,
 • miejsca działalności religijnej,
 • miejsca kultu,
 • lokale, których okres użytkowania nie będzie wynosił więcej niż 2 lata,
 • pomieszczenia gospodarcze i przemysłowe, których zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50kWh na rok,
 • domy mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w ciągu roku,
 • domy wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2

energia

Podsumowanie

W chwili podjęcia decyzji o budowie bądź kupnie wymarzonego mieszkania najistotniejszą kwestią dla inwestorów jest cena, rozumiana jako ogólny koszt nabycia nieruchomości. Niestety, niewielu z nas zastanawia się nad kosztami związanymi z użytkowaniem domu, które mogą znacząco wpływać na nasz budżet. Już na początkowym etapie powinniśmy zwrócić uwagę na koszty eksploatacyjne, do których zaliczamy w głównej mierze koszty utrzymania ze względu na energię. Dzięki informacjom zawartym w dokumencie, można określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt zużycia energii. Obowiązek certyfikacji skłania do budowy domów energooszczędnych lub termomodernizacji zamieszkałych budynków na energooszczędne, co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Similar Posts