Porady

Prawa i obowiązki pracownika z zakresu BHP

Prawa i obowiązki pracownika z zakresu BHP

W dobrze funkcjonującym zakładzie pracy, obowiązki z zakresu BHP ciążą zarówno na pracodawcy jak i na pracowniku. Podstawowym obowiązkiem pracownika, który znajduje się w Kodeksie Pracy art 211 – jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawa i obowiązki pracownika z zakresu BHP

W dobrze funkcjonującym zakładzie pracy, obowiązki z zakresu BHP ciążą zarówno na pracodawcy jak i na pracowniku.

Podstawowym obowiązkiem pracownika, który znajduje się w Kodeksie Pracy art 211 – jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki pracownika z zakresu BHP:

Możemy zaznaczyć że pracownik obowiązany jest:

  1. Wykonywać swoje obowiązki pracownicze w sposób zgodny z przepisami zasadami BHP, a także stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych

  2. Znać wszystkie przepisy i zasady BHP występujące w zakładzie pracy. Pracownik powinien w sposób czynnyi z zaangażowaniem,brać udział w szkoleniach i instruktażach BHP, musi również poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

  3. Dbać o należyty stan maszyn, narzędzi itp. Nie jest tajemnicą, że od stanu technicznego maszyny ale również narzędzi i sprzętu zależy nasze bezpieczeństwo. sprzęt niesprawny nie może być używany. Bardzo ważne jest również zachowanie porządku na swoim stanowisku pracy.

  4. Stosować odpowiednie ŚOI jak również stosować środki ochrony zbiorowej. Pracownik musi używać odzieży, obuwia ochronnego, jak również ochronników słuchu jak również innych ŚOI używanych na danym stanowisku pracy. W wypadku, zużycia się lub uszkodzenia ŚOI fakt ten należy zgłosić przełożonemu. Nie można pracować w niesprawnym sprzęcie BHP.

  5. Zgodnie z harmonogramem poddawać się badaniom lekarskim, zarówno wstępnym jak i okresowym czy kontrolnym. Należy również stosować się do zaleceń lekarskich .

  6. W wypadku zauważenia wypadku przy pracy lub zagrożenia życia lub zdrowia niezwłocznie zawiadomić przełożonego lub odpowiednie służby o danej sytuacji.

  7. Współpracować z BHPowcem, lub przełożonym w zakresie wypełniania obowiązków w zakresie BHP.

Należy również pamiętać, że w razie nieprzestrzegania przepisów BHP ciążą na nas odpowiednie sankcje. Co może nam grozić w takim wypadku?

Pracodawca może nałożyć na nas karę porządkowa, np. naganę czy upomnienie. Może również nałożyć na nas kare Pieniężną. Ciężkie naruszenie zasad BHP możne stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – z winy pracownika.

Prawa pracownika z zakresu BHP:

  1. Pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia w wypadku gdy samo zaprzestanie wykonywania pracy nie eliminuje zagrożenia.

  2. Pracownik może odmówić wykonywania pracy gdy warunki pracy nie są zgodne z przepisami BHP, gdy stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika lub innej postronnej osoby.

  3. Pracownik może odmówić wykonania pracy która wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej – w wypadku gdy nie spełnia on takich warunków.

Podsumowując, warto przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać wszystkie zasady i przepisy BHP obowiązujące na tym stanowisku. Postępując w ten sposób, zwiększamy swoje bezpieczeństwo i nie narażamy się na konsekwencje nie stosowania się do przepisów BHP.

Similar Posts